Showing all 12 results

Mã: HAS006

Thuê: 1,800,000/cặp 2,300,000

Bán: Thanh lý 8,900,000/cặp 12,400,000/cặp

Mã:

Thuê: 500,000/bộ

Bán: 2,000,000

Mã:

Thuê: 600,000/cặp

Bán: 1,900,000/cặp

Có hàng: Q. Bình Tân

Mã:

Thuê: 400,000

Bán: 1,250,000

Mã:

Thuê: 400,000

Bán: 1,250,000

Mã:

Thuê: 400,000

Bán: 1,250,000

Mã: HAS005

Thuê: 180,000

Bán: 550,000

Mã: HAS004

Thuê: 240,000

Bán: 700,000

Mã: HAS003

Thuê: 200,000

Bán: 580,000

Mã: HAS002

Thuê: 250,000

Bán: 760,000

Mã: HAS001

Thuê: 200,000

Bán: 600,000

Mã: TCA001

Thuê: 600,000/cặp

Bán: 1,900,000/cặp

Có hàng: Q. Bình Tân